You are here:  / Artykuły / Nowości / Porady / Teksty / Wpisy / System gospodarczy i typy

System gospodarczy i typy

Makroekonomia jest oddziałem ekonomii absorbującej się ankietą sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie działania indywidualnych podmiotów gospodarczych bądź też przebiegach zachodzących w wyodrębnionych segmentach ekonomii, makroekonomia analizuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi będącymi probierzami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Można je opisać mianem makrowielkości gospodarczych opowiadania. Pośród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych trzeba wymienić między innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, ogólny poziom cen, wywóz towarów lub import – oto ekonomia. Można wiec powiedzieć, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach i metamorfozach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu słusznych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wymiarów mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nadmiernie prosta, w praktyce mogą pojawić się rozmaite komplikacje, trudności oraz uchylania się, kiedy nie są przestrzegane właściwe zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby określamy jako zakumulowany stan danej wielkości w określonym momencie.

Artykuły: